TRANSNOISE 2017

Informujemy, że ze względów organizacyjnych konferencja TRANSNOISE zostaje przeniesiona na jesień 2017 r. Więcej szczegółów podamy wkrótce.

 

TRANSNOISE to jedna z nielicznych w Europie Środkowej i Wschodniej konferencja, która jest organizowana cyklicznie i już po raz trzeci będzie okazją do spotkania przedstawicieli administracji, świata nauki, zarządców dróg i linii kolejowych, organów ochrony środowiska oraz firm doradczych, projektowych, producentów, dostawców i wykonawców z różnych krajów. TRANSNOISE 2017 połączy teorię z praktyką przedstawiając konkretne problemy, rozwiązania i wdrożenia oraz wyniki badań naukowych, które posłużą upowszechnieniu bardziej efektywnych metod zabezpieczania przed hałasem komunikacyjnym i minimalizowaniu jego negatywnych skutków. Jest to szczególnie ważne w aspekcie przygotowania inwestycji finansowanych w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020, która będzie okresem intensywnej rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportowej. Konferencja będzie również dobrą okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami w międzynarodowym gronie.

Skutki hałasu w środowisku dotykają wielu Europejczyków. Hałas postrzegany jest jako jeden z największych problemów środowiskowych. Komisja Europejska ocenia że około 20% ludności w UE musi znosić hałas na poziomie uznawanym za nie do zaakceptowania. Narażenie na hałas powoduje zakłócenia snu, rozdrażnienie i uszkodzenia słuchu, lecz także jest przyczyną innych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia sercowo-naczyniowe.

Hałas oddziaływuje również na zwierzęta, może powodować zmianę szlaków migracji zwierząt czy wypłaszać zwierzęta z żerowisk i obszarów lęgowych.

Hałas towarzyszy wielu rodzajom działalności człowieka, lecz największe oddziaływanie ma hałas komunikacyjny – hałas powodowany ruchem drogowym, kolejowym i lotniczym. Problem ten dotyka przede wszystkim  terenów zurbanizowanych: ok. 75 % populacji europejskiej mieszka w miastach, a ruch pojazdów stale narasta. Dyrektywa 2002/49/WE ustanowiła wspólną podstawę prawną do zwalczania problemu hałasu w Unii Europejskiej.

III Międzynarodowa Konferencja Ochrony Środowiska przed Hałasem Komunikacyjnym TRANSNOISE 2017 będzie poświęcona wymianie doświadczeń w zakresie ochrony przed hałasem oraz skutecznym sposobom przeciwdziałania hałasowi komunikacyjnemu. W pierwszej kolejności są to działania zorientowane na obniżenie emisji hałasu. Dotyczą one głównie nawierzchni drogowych i szynowych, konstrukcji pojazdów (koła i opony, silniki, opory aerodynamiczne itd.) oraz zarządzania prędkością ruchu. Również ograniczanie wpływu hałasu na środowisko realizuje się na kilku płaszczyznach: polityka ochrony przed hałasem (przepisy, mapy akustyczne, programy ochrony środowiska przed hałasem), planowanie przestrzenne, ustalanie przebiegu tras komunikacyjnych, projektowanie infrastruktury, urządzenia ochronne przy drogach i liniach kolejowych oraz urządzenia ochronne w obszarze oddziaływania. Wszystkie te zagadnienia zostaną omówione podczas konferencji i zilustrowane poprzez prezentację wdrożeń i wyników badań naukowych.

Języki konferencji: polski i angielski


W opisie wykorzystano między innymi  informacje udostępnione na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska www.eea.europa.eu

EKKOM Sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków
tel.: 12 267 23 33